ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΕΒΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΕΒΕ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Ι.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το 2018 βρίσκει την Κυπριακή οικονομία σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τα χρόνια που ακολούθησαν την σοβαρή κρίση του 2013.  Ακολουθώντας μια συνετή και πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική η χώρα κατάφερε να παρουσιάζει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς καταγράφοντας μάλιστα και πρωτογενές πλεόνασμα.  Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω δεν παρατηρείται αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο ευρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, γίνεται καλύτερος έλεγχος των δημόσιων δαπανών, ιδιαίτερα των μη παραγωγικών δαπανών και επιδιώκεται η βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του Κράτους.  Ταυτόχρονα σημειώνεται μια σταδιακή μείωση στις έκτακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν στα χρόνια της κρίσης με στόχο την αύξηση των εσόδων του Κράτους, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση των εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των πολιτών, με θετικές επιδράσεις και στην καταναλωτική τους συμπεριφορά.

 

Σημαντικοί τομείς της οικονομίας όπως ο Τουρισμός, οι  Επαγγελματικές Υπηρεσίες, η Ναυτιλία, η Παιδεία, η Δημόσια Διοίκηση, ακόμα και η αγορά Ακινήτων που πλήγηκε καίρια από την κρίση, όχι μόνο ανακάμπτουν αλλά κάποιοι από αυτούς σημειώνουν και αξιοσημείωτη ανάπτυξη και διεύρυνση των εργασιών τους.

 

Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν μια θετική εικόνα για την Κυπριακή οικονομία γεγονός που την θέτει στο στόχαστρο και των ξένων επενδυτών οι οποίοι αναζητούν ανερχόμενες οικονομίες για να επενδύσουν.

 

Την στιγμή όμως που σημειώνονται τα πιο πάνω συνεχίζουν να υπάρχουν στην Κύπρο σοβαρές διαρθρωτικές και μακρο-οικονομικές αδυναμίες που περιορίζουν σημαντικά την ελκυστικότητα της χώρας αλλά και την ικανότητα της να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μεγιστοποιώντας τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων του τόπου.

 

Με αυτά τα δεδομένα, η Κύπρος θα πρέπει να αξιοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων και να επενδύσει μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της.  Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να επενδύσει στους τομείς που διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, στην αναβάθμιση των υποδομών και στον εμπλουτισμό του φορολογικού οπλοστασίου δίδοντας κίνητρα και έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Τέλος επιβάλλεται να εδραιωθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αφού, όπως έχει αποδειχθεί, μέσα από την σωστή επαφή και συνεργασία των δύο τομέων, επιτυγχάνονται πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα προόδου.

 

ΙΙ      ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι τα πιο κάτω πρέπει να αποτελέσουν τις βασικότερες προτεραιότητες για το 2018.

 

 1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Χώρας

 

Η έννοια της Ανταγωνιστικότητας μιας χώρας είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη.  Δεν αφορά μόνο την οικονομική πλευρά μιας οικονομίας (Κράτος και ιδιωτικός τομέας) αλλά αγγίζει και θέματα όπως ταχύτητα και ευελιξία στην λήψη αποφάσεων, προσαρμοστικότητα στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών, ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του Κράτους, ενίσχυση των πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, μείωση της γραφειοκρατίας, ευρεία χρήση της τεχνολογίας και εισαγωγή της έννοιας της λογοδοσίας (accountability) σε όσους έχουν την ευθύνη λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων.

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και η σχέση/σύνδεση του με τις ανάγκες της αγοράς, η ποιότητα των υποδομών, το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η διεξαγωγή ειδικής μελέτης, εάν δεν υπάρχει ήδη, για καταγραφή των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών/ειδικοτήτων (και αριθμών) που χρειάζεται η πραγματική οικονομία, οι οποίες να αντιστοιχισθούν με το τι σπουδάζουν σήμερα οι νέοι μας προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά που δημιουργούνται και να γίνουν έγκαιρα οι σωστοί σχεδιασμοί για κάλυψή τους.

 

Το γεγονός ότι η θέση της Κύπρου στο Doing Business Index και στο Global Competitiveness Index διολισθαίνει χρόνο με τον χρόνο αποτελεί απόδειξη ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.  Για να αναστραφεί αυτή η πορεία χρειάζεται να υπάρξει στενή συνεργασία του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα ώστε να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ενισχυμένο και με τα ανάλογα νομοθετικά, φορολογικά και κοινωνικά μέτρα που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της χώρας σε βάθος 20-25 χρόνων.

 

Το ΚΕΒΕ προτείνει προς την κυβέρνηση την ανάληψη μιας κοινής πρωτοβουλίας για την διεξαγωγή ενός Συνεδρίου με θέμα “Ενισχύοντας την Ανταγωνιστικότητα της Χώρας” στην οποία να προσκληθούν έγκριτοι ομιλητές από το εξωτερικό και την Κύπρο για να αναπτύξουν το θέμα και να προτείνουν εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

 

 1. Συνέχιση της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας

 

Η βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μεγάλη επιτυχία που δεν πρέπει να τεθεί ξανά σε κίνδυνο ή περιπέτειες.  Άμεσα συνυφασμένες με την καλή πορεία της οικονομίας είναι και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης τις οποίες πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε.  Για να επιτευχθεί τούτο χρειάζεται να γίνουν και οι πιο κάτω ενέργειες:

 

 • Ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών
 • Να καταβληθεί συνειδητή προσπάθεια περαιτέρω μείωσης και εξάλειψης των μη παραγωγικών δαπανών του Κράτους
 • Ανάγκη να υπάρξει πολύ προσεκτικός χειρισμός στο θέμα της αύξησης του Κρατικού Μισθολογίου.
 • Να ψηφιστούν άμεσα τα νομοσχέδια για την Μεταρρύθμιση στον Δημόσιο τομέα με την εισαγωγή Συστήματος Αξιολόγησης και τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού διεύρυνσης του Κρατικού μισθολογίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως μόνιμη διευθέτηση.
 • Να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες βελτίωσης στους τομείς παροχής των διαφόρων επιδομάτων και ωφελημάτων ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή στόχευση προς τις πραγματικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.
 • Μείωση του μεγέθους του Κράτους με την ανάθεση αριθμού υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται να γίνει μια εις βάθος μελέτη ως προς το ποιές υπηρεσίες που παρέχει σήμερα το Κράτος

 

μπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα.  Το Κράτος θα συνεχίσει να έχει εποπτικό ρόλο γι’ αυτές τις υπηρεσίες.

 • Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων σε ζωτικούς τομείς και όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει, να υποχρεωθούν οι Οργανισμοί αυτοί να εκσυγχρονιστούν έστω και με μερική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, αναλαμβάνοντας την διοίκηση αυτών των Οργανισμών.

 

 1. Διαχείριση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

 

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, αποτελούν σήμερα (μαζί με την ανεργία) ένα από τα πιο δύσκολα και πιεστικά προβλήματα της οικονομίας.  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (28/02/2018) επί συνόλου 48.5 δις χορηγήσεων περίπου 22.0 δις ή ποσοστό 45.3% αποτελούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκ των οποίων τα 17.1 δις παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών.  Από τα 22.0 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων τα 9.2 δις ή ποσοστό 41.8% αφορούν επιχειρηματικά δάνεια ενώ 11.3 δις ή ποσοστό 51.3% αφορούν τα νοικοκυριά.

 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η εφαρμογή από 1.1.2018 του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9, έχει οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών χορηγήσεων καθώς και στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τις σωρευμένες προβλέψεις.

 

Η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του προβλήματος καθίσταται πλέον επιτακτική και οφείλουμε ως κράτος (Κυβέρνηση, Βουλή, Κεντρική Τράπεζα), επηρεαζόμενοι Φορείς και δανειολήπτες να εργαστούμε συλλογικά για την επίλυσή του.

 

Πρέπει κατά την άποψή μας να δοθούν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα εργαλεία στις Τράπεζες για να εισπράξουν το λαβείν τους, διότι η κατάθεση του ενός είναι ουσιαστικά το δάνειο κάποιου άλλου. Οι Τράπεζες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και δεν μπορούν να παραμένουν με βαρίδια που επηρεάζουν τη ρευστότητα, τα κεφάλαια και γενικά τους οικονομικούς δείκτες τους. Αναμένεται όμως και από τις τράπεζες ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν  υπερ-χρεώσεις ως αποτέλεσμα καταχρηστικών ρητρών, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν να εισπραχθούν και απλά επιδεινώνουν την κατάσταση για πολλούς δανειολήπτες  (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) που συνεχίζουν ακόμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

 

Είναι γνωστό ότι ως αποτέλεσμα του «κουρέματος» των καταθέσεων πολλές υγιείς επιχειρήσεις, αλλά και απλοί πολίτες (αυτοί είναι που ουσιαστικά υπέστησαν την απομείωση των καταθέσεων) έχασαν μεγάλο ποσοστό των χρημάτων τους περιορίζοντας σημαντικά την επιχειρησιακή και αγοραστική τους δύναμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να εξυπηρετούν τα υφιστάμενα δάνεια τους, γεγονός που μπορεί να ισχύει μέχρι και σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις.

 

Με δεδομένη, λοιπόν, τη θέση αρχής ότι θα πρέπει να υπάρξει επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ, το ΚΕΒΕ αναμένει από τις τράπεζες, αλλά και τους δανειολήπτες να επιδείξουν την απαραίτητη συνεργασία και υπευθυνότητα για οριστική αντιμετώπισή του.

 

Με λελογισμένη ευαισθησία προς τις ευάλωτες ομάδες, με κατανόηση στα πολλά προβλήματα που το «κούρεμα» και η βαθειά οικονομική κρίση που ακολούθησε προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν προς τις επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες, αλλά και με ξεκάθαρα μηνύματα προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, πρέπει επιτέλους τα Πολιτικά Κόμματα μακριά από λαϊκισμούς, να δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να ρυθμιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μόνο, έτσι, μπορούν οι ξένοι να μας εμπιστευθούν, αλλά και για να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας και ότι είμαστε αξιόπιστοι έναντι αυτών που επένδυσαν στις Τράπεζες μας.

 

Προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στο θέμα προτείνονται τα πιο κάτω:

 

(α) Οι τράπεζες πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και κατανόηση για ενθάρρυνση και υποβοήθηση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.  Πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι προς το συμφέρον τους να διαγράψουν μέρος των υπερ-χρεώσεων στις περιπτώσεις που μπορεί να  επέβαλλαν με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα υπόλοιπα των δανείων, προκειμένου να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνίες βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.  Η επιμονή τους για είσπραξη ολόκληρου του ποσού, συν τόκους οδηγεί τελικά στην μη είσπραξη δανείων και σε αυξημένες προβλέψεις.

 

Δυστυχώς πολλές από τις αναδιαρθρώσεις που γίνονται εδώ και αρκετόν καιρό δεν αποδίδουν με αποτέλεσμα να καταλήγουν και πάλιν σε μη εξυπηρετούμενες, πρακτική που δεν οδηγεί στην μείωση του προβλήματος των ΜΕΔ αλλά στην διαιώνισή του.

 

(β) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας εκποιήσεων, ώστε να επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας. Αυτό θα λειτουργήσει ως πίεση προς τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» οι οποίοι κρύβονται πίσω από τις αδυναμίες της νομοθεσίας μεταφέροντας την πίεση του προβλήματος στις τράπεζες και κατ’ επέκταση στους συνεπείς και συνεργάσιμους δανειολήπτες και καταθέτες.

 

(γ)  Τροποποίηση του Νόμου για την Πώληση Δανείων, ώστε να επιλυθούν τα κενά και οι αδυναμίες που υπάρχουν και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του.  Η ψήφιση του Νόμου τον Νοέμβριο του 2015 δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν.

 

(δ) Ταυτόχρονα με το (γ) πιο πάνω να προωθηθεί η νομοθεσία για την Τιτλοποίηση Δανείων, ώστε να ενθαρρυνθούν και ξένοι επενδυτές που ασχολούνται με την αγορά δανείων να δραστηριοποιηθούν και στην Κύπρο.

 

(ε)  Ενίσχυση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομοθεσιών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.  Η εμπλοκή των δικαστηρίων στην εφαρμογή του πλαισίου Αφερεγγυότητας πρέπει να περιοριστεί εκεί που είναι απαραίτητη να υπάρχει.

 

(στ) Κατηγοριοποίηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, των οφειλετών, ούτως ώστε να διαφανεί ποιοι από αυτούς που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων τους είναι πραγματικά δικαιολογημένοι και μπορούν να τύχουν στήριξης.  Αυτό αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην προγενέστερη συμπεριφορά του δανειολήπτη όσον αφορά την εξυπηρέτηση του δανείου του και στην εξέταση των λόγων που οδήγησαν στην αδυναμία του να συνεχίζει να αποπληρώνει το δάνειό του.

 

(ζ)  Επανεξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των διαδικασιών του Σχεδίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας για στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

 

(η) Τα δικαστήρια θα πρέπει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να εκδικάζουν τις διάφορες υποθέσεις που φθάνουν ενώπιον τους σε πολύ λιγότερο χρόνο. Εισήγηση όπως δημιουργηθεί ειδικό/εξειδικευμένο δικαστήριο «Αφερεγγυότητας» που να ασχολείται ειδικά με θέματα/υποθέσεις αφερεγγυότητας προκειμένου οποιεσδήποτε υποθέσεις καταλήγουν στο δικαστήριο να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

(θ) Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους επαγγελματίες δηλαδή:

 • Τραπεζίτες
 • Επιχειρηματίες με έμφαση στα δικαιώματα τους
 • Δικαστές
 • Φοροθέτες

 

Καταλήγοντας κάνουμε δημόσια έκκληση σε Κυβέρνηση, Βουλή και Κεντρική Τράπεζα να προωθήσουν τα αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει ευέλικτα και αποτελεσματικά για μείωση των κόκκινων δανείων προς όφελος της οικονομίας.

 

 1. Αξιοποίηση της Γεωγραφικής θέσης της Κύπρου

 

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, σε συνάρτηση με την ιδιότητα του Κράτους Μέλους της ΕΕ, αλλά και η επιτυχία της χώρας να διατηρεί διαχρονικά καλές σχέσεις τόσο με τις γειτονικές της χώρες όσο και με χώρες του πρώην Ανατολικού κόσμου, αποτελούν για την Κύπρο πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα.

 

Το πλεονέκτημα αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων παγκόσμια αλλά και στην εγγύς περιοχή μας όπου παρατηρείται μια τάση αποσταθεροποίησης ορισμένων χωρών αλλά και δημιουργίας νέων αντίρροπων δυνάμεων και συνασπισμών χωρών που επιδιώκουν να έχουν λόγο και άποψη στην διαμόρφωση των εξελίξεων στην περιοχή.

 

Οι κινήσεις αυτές δεν φαίνεται να είναι άσχετες με την ύπαρξη υδρογονανθράκων στην περιοχή της Αν. Μεσογείου και τις προοπτικές του τομέα της ενέργειας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κύπρο να μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

 

Η παρουσία διεθνών εταιρειών, κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα μας.  Την μοναδική αυτή ευκαιρία που μας δίνεται πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να πείσουμε αυτές τις εταιρείες να διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους μέσω Κύπρου, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της οικονομίας και των προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινού μας δυναμικού.  Για να το πετύχουμε όμως αυτό χρειάζεται προηγουμένως να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τα δύο προηγούμενα σημεία που αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας.

 

 1. Ενίσχυση Υφιστάμενων Τομέων

 

Η κρίση του 2013 έχει αποδείξει ότι κάποιοι τομείς της οικονομίας έχουν την απαραίτητη συγκρότηση και υπόβαθρο για να μπορούν να επιβιώνουν.  Ο Τουρισμός, οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες, η Ναυτιλία και σε κάποιο βαθμό η Μεταποιητική Βιομηχανία κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν μέσα από την κρίση αλλά και να επωφεληθούν ( ο Τουρισμός λόγων και κάποιων ευνοϊκών συνθηκών).

 

Αυτό σημαίνει ότι στην διαμόρφωση της Νέας Στρατηγικής της χώρας οι τομείς αυτοί θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και στήριξης ώστε μέσα από τις σωστές αποφάσεις πολιτικής και κινήτρων να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.  Η προσπάθεια πρέπει να στραφεί σε εκείνα τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω ενδυνάμωσης και αναβάθμισης ώστε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστική τους θέση και να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη που δημιούργησαν.

 

α.  Τουρισμός:

 

 • Πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση των ευρημάτων και εισηγήσεων της πρόσφατης μελέτης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον τουρισμό

 

 • Χρειάζεται συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υποδομών και των ξενοδοχειακών μονάδων. Προς τον σκοπό αυτό να δοθούν επιχορηγήσεις (από προγράμματα Ε.Ε. ή και τον κρατικό προϋπολογισμό) ως συμβαίνει σε ανταγωνιστικές μας χώρες

 

 • Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων που εργάζονται στα ξενοδοχεία και γενικά τις τουριστικές επιχειρήσεις

 

 • Πρέπει να αναπτύξουμε νέες μορφές τουριστικών επιλογών για εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος (π.χ. Συνεδριακός τουρισμός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός και αθλητικός τουρισμός (που περιλαμβάνει και τα γκολφ), χώροι ελλιμενισμού μικρών σκαφών, κλπ)

 

 • Χρειάζεται η ανάπτυξη νέων καινοτόμων και ελκυστικών υπηρεσιών/προϊόντων που θα προσελκύουν τουρίστες ψηλότερης οικονομικής στάθμης (όπως π.χ. το καζίνο)

 

 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών ομορφιών της χώρας, ως στοιχείου εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος

 

 • Συμπλήρωση/αναβάθμιση δημοσίων υποδομών και αναβάθμιση αισθητικής δομημένου περιβάλλοντος

 

 • Επιβάλλεται η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού με την σωστή δομή και αρμοδιότητες

 

Όλα τα πιο πάνω συμβάλλουν και στον στόχο για επέκταση της τουριστικής περιόδου για μείωση του προβλήματος της εποχικότητας και καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών.  Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, ώστε ο σημαντικότατος αυτός τομέας της οικονομίας να τυγχάνει της σωστής εποπτείας και στήριξης.

 

 

β. Επαγγελματικές Υπηρεσίες:

 

Ο τομέας των Επαγγελματικών Υπηρεσιών απασχολεί κατά κύριο λόγο το πλέον καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.  Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το πολύ καλό Φορολογικό Σύστημα της χώρας, το ευρύ δίκτυο συμφωνικών αποφυγής διπλής φορολόγησης, τα ψηλά επίπεδα ασφάλειας που προσφέρει η χώρα, την γεωγραφική της θέση και τις καλές σχέσεις που διατηρεί με μεγάλο αριθμό χωρών, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.

 

 

 

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτείνονται μεταξύ άλλων:

 

 • Η συνεχής διεύρυνση του δικτύου συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με νέες χώρες όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια

 

 • Παροχή φορολογικών κινήτρων σε ξένες εταιρείες ώστε να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο και να εργοδοτήσουν Κύπριους

 

 • Παροχή της δυνατότητας για μεταφορά ζημιών για 1-3 χρόνια σε ξένες εταιρείες που θα εγκατασταθούν στην Κύπρο

 

 • Εκσυγχρονισμός του Περί Εταιρειών Νόμου με μια πιο σύγχρονη, απλή, σύντομη και λειτουργική νομοθεσία

 

 • Επίσπευση των διαδικασιών πλήρους ψηφιοποίησης των αρχείων του Εφόρου Εταιρειών και τη χαρτογράφηση όλων των διαδικασιών του Τμήματος

 

Ταυτόχρονα με τα πιο τα πιο πάνω προτείνεται η άμεση ετοιμασία ή και ψήφιση των αναγκαίων νομοθεσιών οι οποίες ευρίσκονται ενώπιων των Υπουργείων και της Βουλής, που θα διευρύνουν την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων.

 

Οι νομοθεσίες αυτές αφορούν:

 

 • Τα Επενδυτικά Ταμεία (Investment Funds)
 • Εξαρτημένες Ασφαλιστικές Εταιρείες (Captive Insurance)
 • Συγχωνεύσεις εταιρειών με εταιρείες από Τρίτες Χώρες
 • Κυψελοειδείς εταιρείες (Cell Companies)
 • Επενδυτικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία

 

γ. Ναυτιλία:

 

Ανάλογες ενέργειες μπορούν να γίνουν σε συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με το ΚΕΒΕ και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο με στόχο την προσέλκυση και νέων εταιρειών στην Κύπρο.

 

1) Χάραξη «Κρατικής Ναυτιλιακής Πολιτικής»

 

α. Σωστή διάρθρωση και στελέχωση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

β. Ψηφιοποίηση και Μηχανογράφηση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

γ. ‘One-Stop-Shipping-Shop’ – Μονοθυριδική εξυπηρέτηση

     Ναυτιλιακών Εταιρειών από Υφυπουργείο Ναυτιλίας

δ.Περαιτέρω ανάπτυξη ‘Γαλάζιας Βιομηχανίας’ και Ναυτικής

   Εκπαίδευσης στην Κύπρο σε συνεργασία με το ‘Κυπριακό

Ίδρυμα Θάλασσας’ (The Cyprus Foundation of the Sea)

 

2) Διατήρηση και Προώθηση εξιδεικευμένου Ναυτιλιακού   Φορολογικού Συστήματος.

 

δ. Μεταποιητική Βιομηχανία – Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις:

 

Η Μεταποιητική Βιομηχανία στην Κύπρο παρουσιάζει δυστυχώς φθίνουσα πορεία, με εξαίρεση κάποιους υπο-κλάδους του τομέα όπως οι τομείς των φαρμάκων, των τροφίμων και ποτών, των ανακυκλώσιμων υλικών, των αρδευτικών συστημάτων, του τσιμέντου και ορισμένων άλλων που κινούνται ανοδικά.

 

Ο τομέας της μεταποίησης πάσχει επίσης από την έλλειψη στελεχών στην μεσαία βαθμίδα, μεταξύ αποφοίτων λυκείων και των αποφοίτων πανεπιστημίων καθώς και σωστά καταρτισμένων τεχνιτών που μπορούν να απασχοληθούν στην παραγωγή πιο τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, αλλά και να αναλάβουν καθήκοντα χειρισμού, συντήρησης και επιδιόρθωσης νέων εξελιγμένων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

 

Η μόνη απάντηση σε αυτά τα προβλήματα είναι η σταδιακή στροφή των βιομηχανιών μας στην παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων με ψηλότερο γνωσιολογικό περιεχόμενο.

 

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζονται παρεμβάσεις στις πιο κάτω κατευθύνσεις:

 

α.       Στη σταδιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται ή θα απασχοληθεί στην μεταποίηση

 

β.       Στη στενότερη συνεργασία επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την από κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτίωσης των βιομηχανικών διεργασιών στο στάδιο της παραγωγής και του σχεδιασμού των προϊόντων τους

 

γ.       Στην παροχή φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών επί των κερδών για ορισμένα χρόνια σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή ειδικών (νέων) για την Κύπρο δραστηριοτήτων με σημαντικό όφελος για την οικονομία, υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα παράξουν καινοτόμα ή νέα προϊόντα με δυνατότητες εξαγωγής τους

 

δ.       Οι τράπεζες να εξαγγείλουν σχέδια χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων (seed capital, venture capital, κλπ) καθώς επίσης σχέδια με ευνοϊκότερους όρους για επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν νέα/καινοτόμα προϊόντα

 

 

 

ε.       Από επαφές που είχαμε με τράπεζες παρουσιάζεται όντως μια διστακτικότητα να προσφέρουν τέτοια εργαλεία λόγω και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τα ΜΕΔ.  Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει το Κράτος να προσφέρει το ίδιο κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα προς τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να διοχετευθούν χρήματα για ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων.

 

ε. Προώθηση της Κύπρου σαν Διεθνές και Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο:

 

Η προσπάθεια για προώθηση της Κύπρου σαν Διεθνές και Περιφερειακό Κέντρο αποτελεί μόνιμη επιδίωξη της Κύπρου και συνάδει με τη γενική πολιτική όπως αυτή έχει καθορισθεί με βάση τους στρατηγικούς στόχους της Λισσαβόνας και έχει προσυπογραφεί κατά τη διάσκεψη της Μπολόνιας.

 

Ο στόχος μας είναι να καταστεί η Κύπρος πόλος έλξης για φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκούς και προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, όπως είναι η στρατηγική γεωγραφική της θέση, οι κλιματολογικές της συνθήκες, το μορφωτικό επίπεδο του εργατικού της δυναμικού, οι παραδοσιακές φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα με χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και βεβαίως η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η ίδρυση των κυπριακών πανεπιστημίων τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό δημιουργεί νέα δεδομένα στην προώθηση της επιστήμης και της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας αλλά ταυτόχρονα θέτει και νέες βάσεις για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε εξειδικευμένους κλάδους, τόσο για τους Κύπριους αλλά και τους αλλοδαπούς φοιτητές.

 

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τον έντονο ανταγωνισμό και το γεγονός ότι η Κύπρος μόλις πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε σ’ αυτό τον τομέα, ο στόχος δεν είναι εύκολος, είναι απαραίτητο όπως δοθούν κίνητρα [επιχορηγήσεις στα Πανεπιστήμια για διεθνή προβολή καθώς και φορολογικά κίνητρα για κεφαλαιουχικές δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, για επεκτάσεις, αναβαθμίσεις εξαρχής δημιουργία των εγκαταστάσεων κλπ (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ)].

 

 

 

Υλοποιώντας τους στόχους του το ΚΕΒΕ για προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και καθιστώντας τη γνωστή σαν ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό κέντρο, έχει αναλάβει τη διοργάνωση προωθητικών ενεργειών στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία.  Χρειάζεται ωστόσο περισσότερη προώθηση και προβολή του τομέα προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες της χώρας να λειτουργήσει ως κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τόσο τις υποδομές που αναπτύσσονται όσο και τις προοπτικές που διανοίγονται με την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με αριθμό χωρών για αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων.

 

στ. Προώθηση της Κύπρου σαν Διεθνές Ιατρικό Κέντρο:

   

Η προβολή και επιτυχής προώθηση της Κύπρου, σαν Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών θα έχει θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό της Κύπρου και ταυτόχρονα θα αναπτύξει τον τουρισμό υγείας, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

 

Οι άριστες φιλικές σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι κλιματολογικές συνθήκες που είναι ιδανικές για την αποθεραπεία των ασθενών σε συνδυασμό με την ευχάριστη διαμονή τους, η ψηλή κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού αλλά και γενικότερα του προσωπικού που ασχολείται στον τομέα της υγείας, η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής από το σύνολο του προσωπικού, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λίστες αναμονής στις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και το γεγονός ότι το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι αρκετά πιο χαμηλό, αποτελούν μεταξύ άλλων παράγοντες που θέτουν την Κύπρο σε πλεονεκτική θέση.

 

Όπως στην εκπαίδευση έτσι και στον τομέα της Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τον έντονο ανταγωνισμό και το γεγονός ότι η Κύπρος ακόμη δεν δραστηριοποιήθηκε έντονα σ’ αυτό το τομέα, είναι απαραίτητο όπως δοθούν κίνητρα [επιχορηγήσεις στα Ιατρικά Κέντρα για διεθνή προβολή καθώς και φορολογικά κίνητρα για κεφαλαιουχικές δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για επεκτάσεις, αναβαθμίσεις εξαρχής δημιουργία των εγκαταστάσεων κλπ (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ)].

 

 1. Νέο Μοντέλο Οικονομίας

 

Οι θέσεις του ΚΕΒΕ ως προς την ανάγκη εκσυγχρονισμού και διαφοροποίησης του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας έχει γίνει αποδεκτή και θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στα επόμενα χρόνια.  Νέοι τομείς όπως τα Fin-Tech, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια που σχετίζεται περισσότερο με τους υδρογονάνθρακες, και η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) είναι μερικοί από τους τομείς που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Κύπρο.

 

Οι τομείς αυτοί χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι σχετικές νομοθεσίες που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τους.

 

Δυστυχώς παρά τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται για ανάπτυξη αυτού του τομέα δραστηριότητας, τα αποτελέσματα παραμένουν πενιχρά.  Ο ρυθμός δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων παραμένει χαμηλός, ενώ η συνεργασία ακαδημίας και επιχειρήσεων για ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων δεν φαίνεται να προχωρά ικανοποιητικά.  Η απουσία κινήτρων που να ενθαρρύνει τέτοιες συνεργασίες, η έλλειψη της αναγκαίας κουλτούρας αλλά και η απροθυμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις στα αρχικά τους βήματα (seed capital, venture capital), λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

 

 1. Προσέλκυση Ξένων Επενδυτών

 

Η προσέλκυση ξένων επενδυτών συνιστά σημαντική προτεραιότητα για την χώρα γιατί εκτός του ότι συμβάλλει στην εισροή ξένων κεφαλαίων, μεταφέρει συνήθως προς την χώρα και νέα τεχνογνωσία, νέες διασυνδέσεις με χώρες του εξωτερικού, προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό και μια σειρά άλλων ωφελημάτων.

 

Η ικανότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων συνδέεται άμεσα με τα κίνητρα που προσφέρουμε σαν χώρα σε αντιπαραβολή πάντοτε με τα κίνητρα που προσφέρουν άλλες χώρες.  Ιδιαίτερη σημασία έχει η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και επαγγελματική επάρκεια στις ανάγκες των επενδυτών, από το στάδιο της πρώτης επαφής, στο στάδιο της αδειοδότησης αλλά και των διαδικασιών μέχρι την υλοποίηση μιας επένδυσης.

 

Ως γνωστό υστερούμε σημαντικά στους τομείς της αδειοδότησης ως αποτέλεσμα των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών που εφαρμόζουμε.  Κατά την άποψή μας χρειάζονται να γίνουν τα εξής:

 

α.  Η ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Οδηγού Διαδικασιών για Ξένους Επενδυτές ο οποίος θα αναφέρεται στις κύριες μορφές επενδυτικών επιλογών με μια λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται και τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται.  Ο οδηγός αυτός (πέραν της προώθησης μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα δίδεται και στις πρεσβείες/προξενεία για σχετική προβολή.

 

β.  Η δημιουργία «Θυρίδας για Επενδυτές» στην οποία θα μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ενός μεγέθους επένδυση, να αποτείνεται για πληροφορίες αλλά πολύ περισσότερο όταν αποφασίσει να προχωρήσει με την επένδυση του να μπορεί να λαμβάνει πρακτική στήριξη και βοήθεια μέχρι την υλοποίησή της.

 

γ. Η κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης μιας επένδυσης που να συνοδεύονται, όπου μπορεί, και με εισηγήσεις για την ανάλογη τροποποίηση των νομοθεσιών ή κανονισμών που εφαρμόζονται.

 

δ.  Μονιμοποίηση υφιστάμενων προσωρινών πολεοδομικών κινήτρων:

 

(i)      Για διευκόλυνση προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών (τώρα νοιώθουν ανασφάλεια κατά πόσον τα προσωρινά κίνητρα θα ισχύουν και στο μέλλον και μέχρι πότε).

 

(ii)      Ώστε η αξία των κινήτρων θα λαμβάνεται υπ’ όψη στις εκτιμήσεις για σκοπούς:

 

 • Εξασφαλίσεων Τραπεζών (που ενδέχεται να επηρεαστούν και από την πρόσφατη επιβολή ΦΠΑ στη γη) και
 • Σωστού καθορισμού ποσού επένδυσης/συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή.

 

ε.  Η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των πιο πάνω.

 

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Τεχνολογίας σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς της οικονομίας είναι δεδομένη και θα εντείνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.  Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ψηφιοποίηση και αποθήκευση δεδομένων, η ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση εγγράφων, τιμολογίων (e-invoicing), σχεδιασμός νέων προϊόντων και η μετέπειτα παραγωγή τους στηρίζονται όλο και περισσότερο στην χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.  Η Κύπρος υστερεί σημαντικά στον τομέα αυτό τόσο στο επίπεδο του κράτους όσο και των επιχειρήσεων.  Η μελέτη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό που διεξάγουν το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ με την χρηματοδότηση των εταιρειών Logicom, Τράπεζας Κύπρου και CYTA αναμένεται να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες και εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και που θα αφορούν τόσο τους τομείς των υποδομών και των νομοθεσιών που θα χρειαστεί να αναπτυχθούν όσο και στα θέματα της κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

 

 

 

 

 

Άμεσα συνυφασμένα είναι και τα θέματα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η πρόσφατη νομοθεσία δημιουργεί σοβαρές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με σημαντικό κόστος σε υποδομές και εκπαίδευση όλων των στελεχών των επιχειρήσεων και της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) που σχετίζεται με την ασφαλή φύλαξη και προστασία των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις.  Και για τα δύο θέματα το ΚΕΒΕ έχει έγκαιρα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες που θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα.

 

 1. Απονομή Δικαιοσύνης – Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 

Και τα δύο αυτά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Χώρας.  Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης ταλαιπωρεί αφάνταστα τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, προκαλεί αυξημένο κόστος, ενθαρρύνει την παρανομία και οδηγεί σε καταστρατήγηση των αρχών του Contract Law.

 

Όλα αυτά δυσκολεύουν το υγιές επιχειρείν και αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην χώρα μας.

 

Το ΚΕΒΕ αναμένει από το Κράτος και την Βουλή να προχωρήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης με την εισαγωγή των πιο κάτω ρυθμίσεων:

 

α.  Εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων μηχανογράφησης των δικαστηρίων  που να επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των υποθέσεων

 

β.  Ολοκλήρωση των διαδικασιών για Ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου

 

γ.  Σύσταση Δικαστηρίου για εκδίκαση Μικρών Διαφορών μέχρι €100.000

 

δ.  Προώθηση των Εναλλακτικών Μεθόδων Απονομής Δικαιοσύνης προωθώντας με πιο αποτελεσματικό τρόπο την Διαιτησία και την Διαμεσολάβηση ως τρόπων επίλυσης διαφορών.

 

Όσον αφορά το θέμα της καταπολέμησης της Διαφθοράς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή με αφορμή και την αυξημένη ευαισθησία που σημειώνεται ανάμεσα στην κοινωνία ως αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού υποθέσεων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια στις οποίες διαπιστώθηκαν σοβαρές ατασθαλίες και σπατάλη δημοσίου χρήματος.  Το θέμα αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσων συναλλάσσονται με το Κράτος, ώστε να αποφεύγεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εμπλοκή τους σε αθέμιτες πρακτικές που δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για τον ρόλο των επιχειρήσεων.

 

Η διοργάνωση από το ΚΕΒΕ του θεσμού της απονομής «Βραβείων Επιχειρηματικού Ήθους» σε συνεργασία με το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας, επιβεβαιώνει τον θεσμικό ρόλο που έχει το ΚΕΒΕ ως του Οργανισμού που προωθεί και υπερασπίζεται τη σωστή επιχειρηματικότητα.  Στα πλαίσια αυτά προτείνεται όπως το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στην ετοιμασία των σωστών νομοθεσιών που θα ρυθμίζουν τα θέματα διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.

 

10.Εξωστρέφεια Κυπριακών Επιχειρήσεων – Οικονομική Διπλωματία

 

Το ΚΕΒΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και προβολή της Κύπρου και σημαντικών τομέων της οικονομίας στο εξωτερικό, με την διοργάνωση Επιχειρηματικών Αποστολών και Φόρουμ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον CIPA.

 

Για το 2018 προγραμματίζονται αποστολές σε 9 χώρες (Ιταλία, Ν. Αφρική,  Αίγυπτο, Λευκορωσία, Ουκρανία, Κίνα, Καναδά, Ην. Βασίλειο και Σαουδική Αραβία).  Στις αποστολές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν προεδρικές αποστολές στις οποίες καλείται το ΚΕΒΕ να οργανώσει επιχειρηματικές αποστολές και φόρα.

 

Παράλληλα με τις πιο πάνω αποστολές το ΚΕΒΕ τονίζει ιδιαίτερα την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών σε συνδυασμό με επισκέψεις του ΠτΔ ή και του Υπουργού Εξωτερικών σε διάφορες χώρες.  Η παρουσία του ΠτΔ ή και των Υπουργών αναβαθμίζει σημαντικά τις αποστολές αυτές και λειτουργεί υποβοηθητικά στην εμπλοκή των αντίστοιχων οργανισμών/υπηρεσιών των χωρών που επισκεπτόμαστε, με αποτέλεσμα την συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων από τις χώρες αυτές, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες επιχειρηματικές επαφές και συναντήσεις για τα μέλη της κυπριακής αποστολής.

 

Επίσης το ΚΕΒΕ έχει συμπεριληφθεί στους Φορείς που συμμετέχουν σε Ειδική Επιτροπή υπό το Υπουργείο Εξωτερικών για ενίσχυση της Οικονομικής Διπλωματίας.  Στόχος και θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί η εμπλοκή των διπλωματικών μας αποστολών στο εξωτερικό για προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Άλλα θέματα

 

Πέραν των πιο πάνω, το 2018 αναμένεται να συζητηθούν και τα εξής θέματα:

 

α.  Εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα

β.  ΓεΣΥ

γ.  Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

δ.  Brexit

ε.  Κλιματική Αλλαγή και Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θέματα που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις

στ. Μείωση ή και κατάργηση διαφόρων φορολογιών, όπως φορολογία επί των τόκων από καταθέσεις, τέλος €350.00 για εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών, μείωση του Φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018